Główna
Patron szkoły
Nadanie sztandaru
Baza szkoły
Koła zainteresowań
Szkoła z klasą
Kadra nauczycielska
Rok szkolny...
Sport
Humor szkolny
Teatr Teraz MY
Gazetka szkolna
Festiwal Kolęd
Dokumenty szkoły
Dla szóstoklasistów
Konkursy 2012/2013
Aktualności
Rada Rodziców
Plan lekcji
Przetargi

Licznik odwiedzin

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 2, tel./fax: (025) 758 95 47, e-mail: minskgimnr2@o2.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont schodów i sal lekcyjnych"
SIWZ
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót i opis zakresu prac
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 i 24 ustawy Pzp.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę lub bez podwykonawcy.
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu